Toto označení platí pro vztah, při kterém tichý společník za určitý vklad získá právo podílet se na zisku společnosti. Je to pouze jedna z forem podnikání, není to však samostatná právnická osoba. Vždy se jedná pouze o závazkový vztah mezi účastníky smlouvy o tiché společnosti.

Smlouva o tiché společnosti

Tichá společnost se zakládá smlouvou, kterou mezi sebou uzavírají podnikatel a jiná fyzická nebo právnická osoba, které se stane tichým společníkem. Tuto smlouvu upravují ustanovení zakotvená v § 2747–2755 nového občanského zákoníku.

Jaká práva má tichý společník

Především má právo nahlížet do obchodních a účetních dokladů podnikatele. Za dluhy podnikatele ručí jen tehdy, pokud je jeho jméno zahrnuto v názvu nebo obchodní firmě podnikatele nebo pokud se obchodním partnerům sdělí, že s podnikatelem podnikají společně.

Proč „tichý“?

Tichostí je třeba rozumět neveřejnost tichého společníka ve vztahu k třetím stranám podnikatele v rámci jeho podnikání po dobu trvání smluvního vztahu. Nejedná se tudíž o naprostou anonymitu, jelikož existuje smluvní vztah tichého společenství a smlouva o tichém společenství se týká účastníků, kterými jsou podnikatel a tichý společník.

Ukončení smlouvy

Není-li ve smlouvě o tichém společenství uvedeno něco jiného, smlouva automaticky zaniká v momentě, kdy podíl na ztrátě dosáhne výše vkladu tichého společníka. V případě ukončení smlouvy

je podnikatel povinen tichému společníkovi vyplatit jeho vklad a přičíst zisk nebo odečíst ztrátu podle stavu ke dni zániku tiché společnosti. Ztráta se odečítá maximálně do výše vkladu.

Založení společnosti za pomoci firmy

Zakládání každé společnosti je spojeno s administrativní náročností a byrokratickým jednáním na úřadech. Těchto starostí vás zbaví společnost, která se zabývá zakládáním společností již 8 let. Vedle zakládání společností se věnuje prodeji ready made společností a také nabízí vypracování smlouvy o tiché společnosti.